Oturum Aç

 Programın Amacı

​Açılmasını planladığımız İngilizce "İlaç Araştırma ve Geliştirme" Tezli Yüksek Lisans Programı Türkiye'de bu konuda eğitimli Ar-​Ge insan gücü eksikliklerini gidermeyi hedeflemektedir. Programımız aşağıdaki konularda uzman yetiştirmeyi amaçlamaktadır:

·         Bilgisayar destekli ilaç tasarım teknikleri (CADD)

o   yeni molekül tasarımı (de novo design)

o   var olan molekül veribankalarından istenen etkiyi göstermesi beklenen moleküllerin tespit edilmesi (sanal tarama, virtual screening)

o   patent ile korunan aktif moleküllerin moleküler modelleme çalışmaları ile patent kapsamında olmayan aktif türevlerinin tasarlanması (scaffold-hopping)

o   doğal kaynaklardan elde edilen aktif moleküllerin daha aktif ve biyoyararlanımı daha yüksek yarı-sentetik türevlerinin tasarlanması

·         Moleküler farmakoloji deneyleri (ilaç-protein bağlanma, reseptör aktivasyon, vb.)

o   ilaç-protein bağlanma ilişkilerinin araştırılması

o   reseptör aktivasyon veya inhibisyon deneyleri

o   enzim inhibisyon deneyleri

o   ilaçların moleküler seviyede etki mekanizmalarının araştırılması

o   hastalık alanlarında yeni moleküllerin üzerinde etki göstererek hedef makromoleküllerin (reseptör, enzim, iyon kanalları, vb.) tespit edilmesi

·         Doğal kaynaklardan ilaç keşfi

·         Biyoanalitik kimya taramaları

·         Yeni ilaç moleküllerin ruhsatlandırılması

Patentler ve fikri mülkiyet